КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА за Ажурна ограда – I вариант без метално пано и кофражни работи за фундамент

Ажурна ограда – I вариант без метално пано и кофражни работи за фундамент

ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ: ОСНОВА ЗА АЖУРНА ОГРАДА за дължина 1м
ПОДОБЕКТ: Земни, армировъчни, бетонови работи
забележка: монтажа на ажурната ограда не е включен в настоящата КСС
ВИД СМР КОЛИЧЕСТВЕНИ Х-КИ СТОЙНОСТНИ Х-КИ
№  ред наименование на СМР ед. м-ка геометр. х-ки к-во за 1 ел. бр. подр. части К-во общо Единична цена стойност ЗА 1м. СТОЙНОСТ труд и мат.
дълж. шир. вис. труд мат. труд мат.
текст вид м м м бр лв лв лв
1 ЗЕМНИ РАБОТИ
2 МАШИНЕН ИЗКОП м3 1.00 0.85 0.65 0.55 1 0.55 8.00 0.00 4.42 0.00 4.42
3 РЪЧЕН ИЗКОП м3 1.00 0.85 0.10 0.09 1 0.09 45.00 0.00 3.83 0.00 3.83
4 ОБРАТЕН НАСИП м3 1.00 0.50 0.55 0.28 1 0.28 8.00 0.00 2.20 0.00 2.20
5 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
6 за фундаменти(ХА)  – 4№10х100 кг 1.00 №10 0.617 0.617 4 2.47 0.60 2.21 1.48 5.45 6.94
7 за фундаменти(ХМА) – 2№8х100 кг 1.00 №8 0.395 0.395 2 0.79 0.60 2.21 0.47 1.75 2.22
8 за фундаменти(ВА – стреме 54/20) 4№8х168(d20) кг 1.68 №8 0.395 0.664 4 2.65 0.60 2.21 1.59 5.87 7.46
9 за стена (ВА – скоба  90/15/90) 4№8х195(d20) кг 1.95 №8 0.395 0.770 4 3.08 0.60 2.21 1.85 6.81 8.66
10 за стена(ХМА) – 4№8х100 кг 1.00 №8 0.395 0.395 4 1.58 0.60 2.21 0.95 3.49 4.44
11 КОФРАЖНИ РАБОТИ
12 ЗА ПОДЛОЖЕН БЕТОН м2 1.00 0.10 0.10 2 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 ЗА ФУНДАМЕНТ м2 1.00 0.25 0.25 2 0.50 25.00 3.20
14 ЗА СТЕНА м2 1.00 0.50 0.50 2 1.00 25.00 2.80 25.00 2.80 27.80
15 БЕТОНОВИ РАБОТИ
16 БЕТОН за плоложен м3 1.00 0.80 0.10 0.08 1 0.08 30.00 130.00 2.40 10.40 12.80
17 БЕТОН за фундамент м3 1.00 0.60 0.25 0.15 1 0.15 30.00 130.00 4.50 19.50 24.00
18 БЕТОН за фундамент м3 2.75 0.25 0.50 0.34 1 0.34 30.00 130.00 10.31 44.69 55.00
19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА  ОГРАДА за 2,50м пано + 1 колонка за 2,50м пано + 1 колонка
19 СТОЙНОСТ ОБЩА СТОЙНОСТ труд и мат.
20 труд мат
21 лв лв лв
22 ВСИЧКО СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС 59.00 100.75 159.76
23 СТОЙНОСТ ДДС 11.80 20.15 31.95
24 ВСИЧКО СТОЙНОСТ 70.80 120.91 191.71